fbpx
Your address will show here +12 34 56 78

Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije BTC Chatbot


Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije BTC Chatbot na platformi Facebook Messenger


1. Uvodna določba
S splošnimi pogoji uporabe spletne aplikacije BTC CHATBOT (v nadaljevanju: splošni pogoji), BTC,d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična št.: 5068681000, id. št. za DDV: SI51367971 (v nadaljevanju: BTC, D.D.) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo spletne aplikacije BTC Chatbot (v nadaljevanju: aplikacija).
Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane spletne aplikacije.
Vsi pogoji uporabe spletne aplikacije BTC CHATBOT so objavljeni na spletni strani www.btc.si.

2. Definicije
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
Uporabniki spletne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so uporabniki komunikacijske platforme Facebook Messenger in so dopolnili starost 13 let.

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

3. Funkcionalnosti spletne aplikacije
Mobilna aplikacija BTC CHATBOT uporabniku omogoča prikaz osnovnih informacij o trgovinah in ostalih poslovnih objektih v BTC-City. Osnovne informacije zajemajo lokacijo objekta z navigacijo, informacije o odpiralnih časih in informacije o kontaktnih podaktih (telefonska številka, spletna stran, facebook stran in Email naslov).

4. Prenos in uporaba spletne aplikacije
Aplikacija je direktno integrirana v BTC Facebook Messenger chatbota in ni dostopna za samostojni prenos v obliki mobilne aplikacije.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku.

Uporaba aplikacije je ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.

5. Tehnične zahteve
Za uporabo spletne aplikacije, BTC, D.D. priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je uporaba aplikacije mogoča, vendar aplikacija deluje počasneje.

Aplikacija deluje na vseh napravah, ki imajo dostop do internet. Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

6. Potrditev splošnih pogojev
Z uporabo BTC Chatbota, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 13 let.

7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja
V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na odgovorne osebe znotraj BTC Chatbot aplikacije.

8. Omejitev odgovornosti
BTC, D.D. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe spletne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje spletne aplikacije zgolj prizadeval.

Ta določba pa ne izključuje odgovornosti BTC, D.D., za škodo, ki jo BTC, D.D. povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, BTC, D.D. pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. BTC, D.D. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last BTC, D.D.

BTC, D.D. ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

BTC, D.D. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti BTC, D.D. za škodo, ki jo BTC, D.D. povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Podatki na spletni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato BTC, D.D. ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo spletne aplikacije. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa do spletne aplikacije prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti BTC, D.D. kot je to opredeljeno v 10. členu teh splošnih pogojev.

BTC, D.D. ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe spletne aplikacije. Uporabnik se zaveže, da bo spletno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.btc.si.

BTC, D.D. si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
BTC, d.d. lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.

9. Nadgradnje in nove verzije spletne aplikacije
Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj spletne aplikacije, si BTC, D.D. pridržuje pravico, da objavi novo verzijo spletne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji spletne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko spletne strain www.btc.si ali pa bo do posodobitve aplikacije prišlo tudi samodejno.

10. Obveznosti uporabnika
Uporabnik spletne aplikacije se obvezuje, da slednje ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi BTC, D.D. kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju.

Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:
  • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani BTC, D.D.A glede uporabe spletne aplikacije na prodajnih mestih.
  • Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z aplikacijo BTC Chatbot, družbi BTC, D.D. uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe spletne aplikacije je uporabnik dolžan obvestiti BTC, D.D. na elektronski naslov [email protected]. BTC, D.D. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi spletne aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, …).

11. Pravice intelektualne lastnine
Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru spletne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.
Z uporabo aplikacije, uporabnik pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svoji elektronski napravi (mobilnem telefonu, računalniku ali tabličnem računalniku).

Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. BTC, D.D. tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu BTC, D.D. in njegovih partnerjev.

Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij spletne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati spletne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje spletne aplikacije.

12. Osebni podatki
BTC, d.d. obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

12.1. Splošno
Za nemoteno uporabo spletne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije. Spletna aplikacija potrebuje ta podatek za iskanje najbližjih BTC, d.d. trgovin ali partnerskih institucij. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. Lokacija se beleži le na mobilni napravi in ni povezljiva z drugimi osebnimi podatki posameznika.

12.2. Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali BTC, d.d. obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov BTC,d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,, s pripisom »Moji Podatki«.

BTC, D.D. bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo BTC, d.d. zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

12.3. Uporabniki osebnih podatkov
BTC, D.D. z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih BTC, d.d. ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom BTC, d.d.a (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje opisane v Polici varovanja osebnih podatkov.

Poleg zunanjih obdelovalcev BTC, d.d. posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

12.4. Rok hrambe osebnih podatkov
BTC, d.d. osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, BTC, d.d. te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani BTC, d.d.a najdete v Polici varovanja osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani www.btc.si.

13. Pritožbe in spori
Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem spletne aplikacije preko spletne aplikacije na www.btc.si. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo. Postopek obravnave pritožb je zaupen.
Morebitne spore, bosta BTC, D.D. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.
BTC, D.D. za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

14. Prehodne in končne določbe
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.btc.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike BTC, D.D., veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave.

BTC, D.D. lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko BTC, D.D. kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani BTC, D.D. iz tega člena.

V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba spletne aplikacije onemogočena.

Ti splošni pogoji vstopijo v veljavo dne 03. 09. 2018.
V Ljubljani, dne 02. 09. 2018